REGULAMIN OBIEKTU GARCZOVKA W MIEJSCOWOSCI GARCZ

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Doba rozpoczyna się w pierwszym dniu pobytu od godziny 16:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu. Zakwaterowanie poza sezonem następuje w porach obustronnie uzgodnionych.
 2. W domkach możliwy jest pobyt ze zwierzętami tylko po wcześniejszym uzgodnieniu – opłata za zwierzaka wynosi 100 zł/pobyt. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren obiektu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 3. Osoby trzecie mogą odwiedzać najemcę wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem domków. Liczba osób, które będą̨ korzystać́ z obiektu jest ograniczona do podanej w ofercie. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku oraz terenu wokół obiektu Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty  
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Zabronione jest organizowanie imprez i słuchania muzyki na zewnątrz domku.
 5. Osoby zakłócające spokój i porządek w domkach, mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 7. W przypadku zgubienia kluczy do Domku Wynajmujący zobowiązani są̨ do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 8. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
 9. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. Każdy domek jest wyposażony w kozę grzewczą, należy zachować szczególną ostrożność podczas jej używania. Należy odsunąć wszelkie przedmioty i meble na odległość co najmniej 80 cm od pieca. Szczególną ostrożność należy zachować przebywając w domkach z dziećmi. Dzieci muszą być pod stałą obserwacją opiekuna.
 10. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalania grilla poza miejscem wyznaczonym, używania środków pirotechnicznych, lampionów, petard itp.
 11. Wynajmujący zobowiązuje się̨ do segregacji śmieci do specjalnie opisanych koszy. (szkło, plastik, śmieci zmieszane)
 12. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w obiekcie dozwolone jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 13. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Uwagi, co do uszkodzeń́, zniszczeń́ należy zgłosić́ natychmiast do Właściciela. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń́ do końca dnia tj. do godz. 22:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń́, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują̨ się̨ w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 14. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł / pobyt. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Regulamin obejmuje wszystkich gości domków oraz innych przebywających na jego terenie. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 16. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych „Garczovka” nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają̨ Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel Domków Letniskowych “Garczovka” nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również̇ za kradzież̇ bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież̇ samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka i w czasie całego pobytu.

§ 2. Warunki rezerwacji

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie tel. +48 691 933 966 lub przez adres e-mail: info@garczovka.pl

Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić́ wpłacając zadatek na:

Szymon Karpowicz
Nr konta – 40291000060000000003941448
Kwotę̨̨ zadatku, o którym mowa w pkt. 1 należy uiścić́ w ciągu 24h na rachunek właściciela od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

W tytule przelewu należy wpisać́:

 1. Imię̨ i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
 2. uzgodniony termin pobytu
 3. Nazwa domku: Domek Tutaj, Domek Wystarczy, Domek Chwila
 1. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. 
 2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. Pozostałą kwotę̨ za pobyt Wynajmujący wpłaci najpóźniej 14 dni przed terminem przyjazdu na konto takie samo jak w przypadku zadatku tytułem – pozostała kwota na przyjazd „data pobytu” bądź gotówką po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami. W przypadku wynajmu domku w okresie krótszym niż 14 dni – wymagana jest wpłata 100% kwoty wynajmu.
 5. Warunkiem wydania kluczy jest zaksięgowana cała kwota za pobyt.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. 

 7. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku (nie później niż̇ 14 dni od planowanej rezerwacji) tylko po uzgodnieniu z właścicielem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
 9. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż̇ 7 dni przed rozpoczęciem najmu lub w trakcie wiąże się̨ ze straceniem kwoty wpłaconej na poczet wynajmu domku.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 11. Cena najmu obejmuje opłatę klimatyczną, korzystanie bez ograniczeń z prywatnego jacuzzi przynależnego do wynajmowanego domku, korzystanie z sauny.
 1. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić́ szczególną uwagę̨ na należytą̨ obsługę̨ zaworów wody i urządzeń́ elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać́ ich każde zauważone nieprawidłowości.
 3. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać́ jakichkolwiek napraw lub czynić́ jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować́ Właściciela obiektu.

§ 2. Warunki korzystania z Jacuzzi, Sauny i Paleniska

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą̨ polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują̨ przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

Regulamin korzystania z jacuzzi w Garczovka (Garcz)

§ 1. Postanowienia ogólne

Jacuzzi jest integralną częścią obiektu Garczovkai obowiązuje w niej ogólny regulamin placówki, jak również niniejszy.

Przed rozpoczęciem korzystania z wanny jacuzzi korzystający zobowiązani są̨ do zapoznania się̨ z treścią̨ niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania.

Wanna dostępna jest wyłącznie dla wynajmujących poszczególny domek.

Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć́ całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.

Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.

Z jacuzzi korzystać́ mogą̨ wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią̨ przeciwwskazań́.

Za skutki zdrowotne korzystania z jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.

Dzieci do lat 10 mogą̨ przebywać́ w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność́.

§ 2. Przeciwskazania korzystania z jacuzzi:

 • dysfunkcje układu krążenia,
 • dysfunkcje układu oddechowego,
 • dysfunkcje neurologiczne i gastryczne,
 • ciąża (wyłącznie po konsultacji lekarskiej),
 • choroby zakaźne,
 • zewnętrznie widoczne schorzenia dermatologiczne, opatrunki,
 • nadciśnienie,
 • cukrzyca,
 • alergia, uczulenie na chlor
 • stany zapalne dróg moczowych,
 • grzybica,
 • epilepsja,
 • żylaki,
 • choroby przewlekłe,
 • choroby narządów płciowych.

§ 3. Zabrania się̨:

 • korzystać́ z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu bądź́ innych środków odurzających,
 • korzystać́ z jacuzzi w więcej niż̇ 4 osób
 • wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
 • korzystać́ z jacuzzi i jednocześnie spożywać́ artykuły spożywcze
 • zanurzania głowy i twarzy
 • nieobyczajnego zachowania, bądź́ zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe

§ 3. Instrukcja korzystania z jacuzzi:

 • wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 • pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
 • w wannie może przebywać́ jednocześnie nie więcej niż̇ 4 osób.
 • zaleca się̨ pobyt w wannie max. 30min.
 • kąpiel w wannie odbywa się̨ jedynie w pozycji siedzącej.
 • pokrywa jacuzzi musi być zawsze nałożona, gdy wanna nie jest używana, co pozwala zminimalizować straty ciepła. Przed skorzystaniem z jacuzzi podnieś pokrywę a po skończonej kąpieli niezwłocznie przykryj jacuzzi.
 • pomimo bezpłatnego korzystania z jacuzzi, zaniedbanie obowiązku przykrywania go po użyciu może prowadzić do zwiększonego zużycia energii. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z wanny – wszelkie nadmierne zużycie zasobów, zidentyfikowane przez nasze systemy monitorujące wannę, może skutkować dodatkowymi kosztami, które zostaną potracone z Twojej kaucji.

UWAGA! DŁUŻSZE PRZEBYWANIE W JACUZZI ORAZ ŁĄCZENIE Z POBYTEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

Załącznik nr 2

Regulamin korzystania z sauny suchej w Garczovka (Garcz)

 1. Sauna sucha jest integralną częścią̨ obiektu i obowiązują̨ w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są̨ ręczniki kąpielowe.
 3. Przed wejściem do sauny należy umyć́ ciało pod prysznicem i wytrzeć́ się̨ do sucha.
 4. W saunie suchej należy używać́ ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić́ obuwie przed drzwiami sauny.
 5. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 6. W saunie może przebywać́ jednocześnie max. 6 osób.
 7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować́ ciała i twarzy żadnymi kremami.
 8. Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać́ osoby:

– cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność́ nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,

– osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Z sauny suchej MOGĄ korzystać́ osoby:

– z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
– osoby powyżej 18 roku życia, dzieci pod opieką osoby dorosłej.

 1. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej, to 80°C.
 2. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
 3. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się̨ umyć́ i ochłodzić́ pod natryskiem. Po przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
 4. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować́ się̨ z lekarzem.
 5. Z sauny mogą̨ korzystać́ tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią̨ przeciwwskazań́ do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie suchej właściciele obiektu nie ponoszą̨ odpowiedzialności.

Załącznik nr 3

Regulamin korzystania z miejsca do palenia ogniska w miejscu wyznaczonym w Garczovka (Garcz)

 1. Dopuszcza się̨ palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
 2. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są̨ do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 3. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność́ za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.
 4. Dzieci i młodzież̇ mogą̨ korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
 5. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być́ czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
 6. Organizator ogniska zobowiązany jest zagasić́ skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy oraz pozostawić́ miejsce w należytym porządku.
 7. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 8. Zabrania się̨ wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 9. Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 22.00 – ze względu na ciszę nocną.
 10. 11. Niestosowanie się̨ do przepisów ogólnych oraz do postanowień́ niniejszego regulaminu może skutkować́ w szczególności interwencją Policji, Straży Miejskiej, a także odpowiedzialnością̨ karną.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż̇ Pożarna 998

roslinka svg o nas